Ecologie

Net zoals de andere kolken in de omgeving van Elden is 'onze' kolk rijk aan flora en fauna.

Rondom de kolk groeien planten als guichelheil, gele plomp, gele lis, beekpunge, moerasspirea, stijve waterranonkel, watermunt, heelblaadjes en moerasrolklaver.

In de bomen en struweel rondom de kolk broeden heggemus, houtduif, tjiftjaf, roodborst, zanglijster, grauwe vliegenvanger, boomklever en zwarte kraai. In de oever van de kolk broeden meerkoet en wilde eend. Af en toe kan men ook een ijsvogel spotten.

In de kolk leven amfibie├źn als gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander. De kolk is foerageergebied voor de watervleermuis.

De volgende vissoorten zijn aangetroffen in de kolk: snoek, baars, blankvoorn, ruisvoorn, brasem, karper, zeelt en een enkele winde.

(foto: Vrienden van Meinerswijk)